JUTJAT DE PAU

El Jutjat de Pau és un òrgan unipersonal que té jurisdicció al terme municipal de Balsareny.

Jutjat de Pau

El Jutge de Pau és la persona que representa l'Administració de Justícia en la Institució Pública, com és un Ajuntament.

Els Municipis que no tenen un Jutjat de Primera Instància i Instrucció tenen un Jutjat de Pau. El seu àmbit d'actuació i competència es limita al Municipi. S'ocupa d'assumptes d'ordre civil i compleix també funcions de Registre Civil.

Els Jutges de Pau i els seus substituts són nomenats per un període de 4 anys per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent, recaient el seu nomenament d'entre les persones triades per l'Ajuntament per majoria absoluta.

Poden ser nomenats Jutges de Pau, tan titular com substitut, les persones majors d’edat, amb nacionalitat espanyola, i que no estiguin incloses en cap causa d’incapacitat ni d’incompatibilitat per a l’exercici de fes funcions jurisdiccionals.


 Funcions del Jutjat de Pau

Tramitació i celebració d'Actes de Conciliació.

Diligències de comunicació (com notificacions, citacions, requeriments i emplaçaments...) delegades per exhorts d'altres jutjats o tribunals, tant en l'àmbit civil com penal.


Funcions del Registre Civil

Inscripcions de naixement, matrimoni i defunció. Inscripcions marginals a les de naixement i matrimoni.

Tramitació d'expedients de matrimoni.

Tramitació d'expedients propis del Registre Civil, com naixements fora de termini,  rectificació d'errors, canvis de nom, etc.

Expedició de Fe de Vida. (Per a l'obtenció de la Fe de vida i estat, segons s'estableix en els articles 363 i 364 de la Llei del Registre Civil ha de comparèixer la persona interessada proveïda del seu D.N.I. en el Jutjat de Pau d'aquest Ajuntament en horari d'oficines)


L'atenció d'aquest servei és gratuïta i es realitza a les Oficines de l'Ajuntament en el seu horari d'Oficina.

L’horari d’atenció del Jutge o Jutgessa de Pau és a hores concertades

Plaça de l´Ajuntament, núm.2 - 08660 Balsareny
Telèfon: 938396100
Fax: 938200422
Horari:  
Hores concertades
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 24.03.2022 | 10:31