Verificació de documents

Servei de verificació de documents


Aquest servei permet verificar la signatura electrònica i la integritat dels documents emesos per l'Ajuntament. Introdueixi el codi de verificació indicat al document que es desitja verificar.

Accedir al servei de verificació de documents

Darrera actualització: 13.10.2020 | 15:10
Darrera actualització: 13.10.2020 | 15:10