13 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERES GENERAL

Darrera actualització: 15.01.2024 | 14:09

Documents