Convocatòries de personal

En aquesta pàgina trobareu tota la informació oficial relativa a les convocatòries de personal. És important destacar que, pel que fa als diferents processos de cada convocatòria, i a efectes del còmput dels terminis establerts, cal tenir en compte la data de publicació als diaris oficials, i no la data en què la informació sigui publicada al web.

 • Convocatòria pública per a la provisió d'una plaça, en règim funcionarial. d'administrativa, de l'àrea econòmica

  Mitjançant Decret d’Alcaldia 2024/107, de 8 de febrer de 2024, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria per cobrir, en règim de personal funcionari, una plaça d’administratiu/va de l’àrea econòmica, mitjançant sistema de concurs oposició,

  Presentació de documentació del 17 de febrer al 7 de març 

 • Convocatòria procés selectiu , mitjançant oposició, per a la provisió d'una plaça de vigilant

  Mitjançant Decret d’Alcaldia 2024/147, de 26 de febrer de 2024, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria selectiva de provisió, mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/ina, pel sistema d’oposició, una plaça del lloc de treball de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Categoria Vigilant (grup declassificació E).

  Presentació de documentació del 7 al 27 de març de 2024

 • Convocatòria de borsa de treball del lloc de Treballdor/a Familiar

  Mitjançant Decret d’Alcaldia 2024/377, de 7 de maig de de 2024, s’ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria selectiva urgent de creació d’una borsa detreball destinada a cobrir necessitats concretes derivades de substitucions, i/ovacants sobrevingudes, de caràcter temporal, per al lloc de treball de Treballador/a Familiar de l’àrea de Serveis Socials d’aquest Ajuntament, mitjançant sistema de concurs oposició.

  Termini de presentació de documentació del dia 14 al 27 de maig de 2024

 • Procés selectiu, concurs de mèrits, 2 places treballador/a familiar CODI 03 L

  Per decret d’Alcaldia 2022/753, de 15 de desembre de 2022, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria dels processos d’estabilització, , mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l’Ajuntament de Balsareny.

Darrera actualització: 19.10.2020 | 14:07
Darrera actualització: 19.10.2020 | 14:07