Informe d'arrelament social

És un informe preceptiu per acreditar la integració social en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social.

Procediment administratiu:

-La persona interessada ha de presentar la  sol.licitud d'infome d'arrelament social a l'Ajuntament.
-L'Ajuntament elaborarà una proposta d'informe, que trametrà a la Generalitat, conjuntament amb la sol.licitud de la persona interessada via EACAT.
-Un cop rebuda la proposta d'informe, la Generalitat elaborarà l'informe final, tenint en compte l'aportat per l'ens municipal. Aquest informe es notificarà a l'Oficina d'Estrangers i s'enviarà a la persona estrangera sol.licitant  per correu certificat a l'adreça que hagi fet constar en el formulari de sol.licitud. Comunicarà també la resolució final a l'ens municipal que l'ha tramitat a través de l'EACAT.

Requisits:

-Acreditar la permanència  continuada a l'estat espanyol durant un període mínim de tres anys.
-Comptar amb mitjans econòmics suficients.
-No tenir vincles familiars amb altres persones estrangeres residents ( cònjuges, parelles de fet registrades, ascendents i descendents de primer grau en línea directa)

 

Per més informació podeu consultar la pàgina web del Departament Social i Familia de la Generalitat 

Quin cost té:

Gratuït

Cal aportar:

 • -Sol.licitud d'informe d'arrelament social

 • -Passaport o NIE vigent
 • -Original

  * documentació acreditativa del temps de permanència de l'interessat en el seu domicili habitual (certificat residència històric)
  *documentació acreditativa dels mitjans econòmics que disposi ( pre-contracte de treball, 1a pàgina de llibretes d'estalvi)

  *documentació acreditativa dels vincles familiars amb residents a l'estat espanyol i dels esforços d'integració a través del seguiment de programes d'inserció sociolaborals i culturals( coneixements de la llengua catalana)
  *documentació acreditativa de coneixements de llengua catalana i/o castellana o de col.laboració en xarxes socials ( carnet de la biblioteca.....)

Canals de tramitació:

 • Presencial

Darrera actualització: 19.08.2020 | 12:11