Balsareny

Balsareny
  • MIDA DEL TEXT + = -

18:26  |  16/10/2018

Data i hora oficial

El temps

Informe d'arrelament social

És un informe preceptiu per acreditar la integració social en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social.Com iniciar el tràmit


Presencial

OBSERVACIONS

Procediment administratiu:

-La persona interessada ha de presentar la sol.licitud d'infome d'arrelament social a l'Ajuntament.
-L'Ajuntament elaborarà una proposta d'informe, que trametrà a la Generalitat, conjuntament amb la sol.licitud de la persona interessada via EACAT.
-Un cop rebuda la proposta d'informe, la Generalitat elaborarà l'informe final, tenint en compte l'aportat per l'ens municipal. Aquest informe es notificarà a l'Oficina d'Estrangers i s'enviarà a la persona estrangera sol.licitant per correu certificat a l'adreça que hagi fet constar en el formulari de sol.licitud. Comunicarà també la resolució final a l'ens municipal que l'ha tramitat a través de l'EACAT.

Pagament:

Gratuït

Requisits:

-Acreditar la permanència continuada a l'estat espanyol durant un període mínim de tres anys.
-Comptar amb mitjans econòmics suficients.
-No tenir vincles familiars amb altres persones estrangeres residents ( cònjuges, parelles de fet registrades, ascendents i descendents de primer grau en línea directa)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

-Sol.licitud d'informe d'arrelament social
-Passaport o NIE vigent
-Per més informació podeu consultar la pàgina web del Departament Social i Familia de la Generalitat
-Original
* documentació acreditativa del temps de permanència de l'interessat en el seu domicili habitual  (certificat residència històric)
*documentació acreditativa dels mitjans econòmics que disposi ( pre-contracte de treball, 1a pàgina de llibretes d'estalvi)

*documentació acreditativa dels vincles familiars amb residents a l'estat espanyol i dels esforços d'integració a través  del seguiment de programes d'inserció sociolaborals i culturals( coneixements de la llengua catalana)
*documentació acreditativa de coneixements de llengua catalana i/o castellana o de col.laboració en xarxes socials ( carnet de la biblioteca.....)
Data de modificació: 27/09/2018 13:33:00

  • Enviar Enviar
  • Imprimir Imprimir