Balsareny

Balsareny
  • MIDA DEL TEXT + = -

13:03  |  23/01/2020

Data i hora oficial

El temps

Sol.licitud per donar-se d´alta al padró

Document que acredita la inscripció al padró municipal d´habitants.


NORMATIVA

Art 15 i següents de la Llei 7/1985 de 2 d´abril Reguladora de les Bases de Règim Local


Com iniciar el tràmit


Presencial

OBSERVACIONS

Procediment administratiu que seguirà el tràmit:
-Els serveis administratius gestionen i formulen el Full d´alta al Padró municipal i després l´hauran de signar les persones interessades

On es fa

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

 

1.Si sou de nacionalitat espanyola, el DNI o passaport.Si sou de nacionalitat estrangera , la targeta de residència o de treball, el passaport o document  d´identitat. Els menors, el DNI o el llibre de familia o passaport  on constin.

2. A més , cal portar qualsevol dels documents següents: contracte de lloguer i escriptures de propietat.

Si es tracta  d´una incorporació a una unitat familiar que ja existeix, cal la conformitat signada d´una persona  major d´edat que visqui en el mateix domicili

 
Sol.licitud d´alta al padró
Data de modificació: 27/09/2018 16:15:55

  • Enviar Enviar
  • Imprimir Imprimir