Procés selectiu plaça interina d'administratiu/va de l'àrea econòmica

És objecte de la present convocatòria la regulació del procés de selecció, pel procediment de concurs oposició en torn lliure, per a la cobertura, en règim de personal funcionari interí, d’una plaça vacant de l’Escala d’Administració General, Subescala Administrativa, Administratiu/va (grup C, subgrup C1), amb destinació al Servei de Secretaria–Intervenció àrea econòmica.

Termini de presentació de sol·licituds del 7 al 27 d'abril de 2023

Darrera actualització: 25.05.2023 | 13:52