Procés selectiu per cobrir lloc de treball de tècnic /a administració general en règim de funcionari de carrera i creació de borsa de treball. Convocatòria tancada

Mitjançant decret d'alcaldia número 2021/418 de 20 d'octubre de 2021 s'ha aprovat les bases reguladores de la provisió i la convocatòria pública per cobrir una plaça, en règim de funcionari de carrera, de tècnic/a d'administració general, mitjançant sistema de concurs oposició lliure, i creació de borsa de treball

La data límit per presentació d'instàncies per participar al procés selectiu és el dia 24 de novembre de 2021

Darrera actualització: 16.03.2022 | 11:07