Procés selectiu convocatoria plaça interina de tècnic/a mitjà/na de Secretaria

És objecte de la present convocatòria cobrir, mitjançant nomenament de funcionari interí, pel sistema de concurs oposició, una plaça de l’Escala d’Administració General, Subescala Tècnica, TÈCNIC/A MIG (grup A, subgrup A2), amb destinació al Servei de Secretaria-Intervenció

Termini de presentació de sol·licituds del 7 al 27 d'abril de 2023

Darrera actualització: 25.05.2023 | 14:29