Procés selectiu , promoció interna, d'una plaça d'administrativa . Convocatòria tancada

Mitjançant decret alcaldia de data 21 de desembre  de 2020 s'ha aprovat les bases reguladores de la provisió i convocatòria pública de la provisió , pel sistema de promoció interna, d'una plaça d'administratiu/va (grup C1)

REQUISITS PREVISTOS A LES BASES, CAL DESTACAR:

Titulació de batxillerat, o equivalent o de formació professional de segon grau o equivalent

Estar en possessió del certificat de nivell C1 de català

Tenir la condició de funcionari/a de carrera de l'Ajuntament de Balsareny i ocupar una plaça i lloc de treball amb la categoria d'auxiliar administratiu/va de l'escala d'administració general , del grup C2, amb una antiguitat mínima de 2 anys en servei actiu i trobar-se actualment en situació de servei actiu.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia de titulació
  • Fotocòpia documentació acreditativa de mèrits( vida laboral+full salari i/o contracte+ cursos realitzats)
  • Fotocòpia certificat nivell C1 català o equivalent
  • Currículum professional  o personal 
  • Certificat de serveis prestats i documentació acreditativa en cas d'experiència a l'Administració Pública
     

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

  • Del 19/01/2021 al 08/02/2021
Darrera actualització: 12.04.2021 | 11:35